Nuorten palvelu ry Nuorten palvelu

Nuorten oma järjestyksenvalvoja eli Noja

Nuorten oma järjestyksenvalvoja eli Noja on vartiointiliikkeen palveluksessa oleva järjestyksenvalvoja, joka perustehtävänsä ohessa toimii nuorten parissa kohtaavalla otteella. Nojat saavat Nuorten Palvelu ry:ltä koulutusta ja perehdytystä nuorten kanssa toimimiseen sekä ohjausta työssään. Samalla koulutetaan koko kauppakeskuksen henkilökuntaa toimimaan nuorten kanssa samalla tavoin. Nojan koulutus ja valmiudet nuorten kohtaamiseen ovat kuitenkin muuta henkilökuntaa syvemmät. Parhaimmillaan Noja toimiikin linkkinä nuorten ja muun henkilökunnan välillä välittäen arvokasta tietoa ja kokemustaan nuorten kanssa toimimisessa.

Työmuoto on kehitetty vastaamaan tarpeeseen, jonka nuorten lisääntynyt ajanvietto kaupallisissa ympäristöissä on saanut aikaan. Nuorten ja kaupallisten tilojen järjestyksenvalvojien väliset kohtaamiset ovat yleisiä ja näillä kohtaamisilla voi olla hyvinkin suuri merkitys nuoren elämässä. Noja on koulutettu toimimaan nuorten parissa, olemaan helposti lähestyttävä ja turvallinen aikuinen. Oikeudenmukaisesti, tasa-arvoisesti ja empaattisesti toimiva järjestyksenvalvoja luo nuorelle luottamusta aikuisiin ja yleisesti yhteiskuntaan.

Tukena ja tiedonjakajana

Nuoriin kohdistunut työ on pääasiassa kentällä oloa, nuorten kohtaamista ja yksittäisen nuoren asiaan perehtymistä. Lisäksi Nojan työtehtäviin kuuluvat verkostotyö, monialainen yhteistyö sekä vierailut mm. kouluilla ja nuorisotiloilla. Nuorten kanssa toimimisen lisäksi nuorten oma järjestyksenvalvoja tekee normaaleja järjestyksenvalvojan tehtäviä osana muuta työyhteisöä. Työyhteisössä nuorten kanssa toimiminen ei ole ainoastaan Nojan tehtävä, vaan Noja on päävastuussa nuoriin liittyvissä asioissa. Tavoitteena on, että Noja jakaa omaa tietoaan, kokemuksiaan ja nuorten kanssa toimimisen näkökulmaa koko työyhteisölle. Näin kaikista järjestyksenvalvojista tulee nuorten omia järjestyksenvalvojia.

”Moi, mitä kuuluu?”

Nuorten omat järjestyksenvalvojat käyttävät valtaosan työajastaan ihan vain jutteluun nuorten kanssa: keskusteluja käydään mm. koulusta, pyhien vietosta ja Nojan työstä. Huomionarvoista on erityisesti se, että tätä tehdään paljon ilman muuta syytä kuin nuorten kanssa keskustelu ja tutuksi tuleminen. Tuttuuden kautta syntyy luottamusta ja nuoret usein kertovatkin Nojille vaikeista asioista elämässään. Kiusaaminen näkyy kauppakeskuksissa jonkun verran ja Nojat puuttuvat näihin tilanteisiin keskeyttämällä mahdollisen tilanteen, keskustelemalla nuorten kanssa asiasta ja tekemällä yhteistyötä esimerkiksi vanhempien tai monialaisen yhteistyöverkoston kanssa.

Apua haastavissakin tilanteissa

Nojat kohtaavat työssään apua ja tukea tarvitsevia nuoria. Tiedämme esimerkiksi nuorten tulevan tutun Nojan puheille kauppakeskukseen nimenomaan saadakseen apua silloinkin, kun avun tarve on syntynyt muualla. Mieleenpainuvimpana yksittäistapauksena on erään nuoren tarina siitä, kuinka hän onnistui rankan kamppailun jälkeen irtautumaan huumeista yhden Nojamme tukemana.

Kohta kolme vuotta nuorten asialla

Ensimmäinen Noja aloitti työnsä vuoden 2016 alussa Espoon Isossa Omenassa. Työmuoto huomattiin pian onnistuneeksi niin nuorten, kauppakeskusjohdon, vartiointiliikkeen kuin yhteistyöverkoston puolelta ja tällä hetkellä Nojina toimii yhteensä kahdeksan henkilöä viidessä eri kauppakeskuksessa: Isossa Omenassa, Myyrmannissa, Triossa, Koskikeskuksessa ja IsoKristiinassa. Nojien koulutuksia on jatkuvasti käynnissä eli jatkossa Nojia on yhä useammassa kauppakeskuksessa. Työmuodon on kehittänyt Nuorten Palvelu ry yhdessä Cityconin ja Securitaksen kanssa.

Map out

Map Out -kartoitustyö

Map Out -kartoitustyö on nuorten reviireillä tapahtuvaa tiedustelua, johon kuuluu soluttautuminen nuorten vapaa-ajan reviirille esimerkiksi kauppakeskukseen, kaupungin tai kylän keskustaan tai kaupunginosaan. Nimenomaan Map Out -kartoitusten kautta Nuorten Palvelu ry:n ja Cityconin yhteistyö vuoden 2012 lopulla alkoi.

Kauppakeskusten nuoret -hankkeessa kartoitettiin vuoden 2012 syksyllä ja 2013 keväällä yli 20 kauppakeskusta eri kaupungeissa eli jututettiin yli 800 nuorta. Näin saatiin kattava ensisilmäys siitä, mitä nuorten ajanvietto kauppakeskuksissa on, millaiseksi he kokevat henkilökunnan kohtelun ja turvallisuuden kauppakeskuksissa ja mitä toiveita nuorilla kauppakeskuksille on.

Tietoa kentältä koulutuksiin

Kartoitukseen kuuluu havainnointia, tiedustelua ja kyselyitä. Map Out -kartoitustyö on hyvä tapa saada tietoa nuorten vapaa-ajan vietosta ja esimerkiksi niihin liittyvistä toiveista sekä asiakaskohtelukokemuksista. Projektin aikana Map Out vakiintui osaksi kaupallisen tilan henkilökunnan ja nuorten kohtaamisen parantamista. Kartoitustyö tehtiin aina ennen henkilökunnan koulutuksia, koska tällöin saatiin tietoa kohteessa hengailevien nuorten vapaa-ajanvietosta ja asiakaskohtelukokemuksista. Tätä tietoa hyödynnettiin henkilökunnan koulutuksessa. Nykyään Map Out -kartoitus tehdään aina Cityconin kauppakeskuksissa toiminnan alkaessa. Näin nuorten näkemykset kauppakeskuksessa oleiluun ja henkilökunnan kohteluun saadaan mukaan heti alussa.

Plan On – nuoret suunnittelemassa kauppakeskuksia

Nuorten Palvelu ry on yhdessä Cityconin kanssa toteuttanut Plan On -prosessin Ison Omenan laajennuksen yhteydessä ja prosessi on nyt alkanut myös Lippulaivassa. Isossa Omenassa nuorten suunnittelemat akvaariot ja iso kello ovat edelleen nähtävillä. Lisäksi nuoret olivat suuresti vaikuttamassa esim. Ison Omenan penkkeihin pistorasioineen.

Plan On -suunnittelutyössä kaupallisissa tiloissa paljon aikaansa viettävät nuoret otetaan mukaan tilan suunnitteluun siten, että nuoret ja kaupallisen tilan kehittämisestä ja suunnittelusta vastaavat suunnittelevat tilaa yhdessä. Työ tukee nuorten osallisuutta mahdollistaen vaikuttamisen matalalla kynnyksellä. Työn tuloksena nuoret kokevat tilat enemmän omaksi paikakseen, jolloin tilasta pidetään parempaa huolta. Samalla nuorten, kaupallisen toimijan ja nuorisotoimijoiden tuttuus ja keskinäinen ymmärrys paranevat.

Rule on

Rule On -pelisääntötyö

Pelisääntöpajan tavoitteena on, että nuoret yhdessä kauppakeskuksen aikuisten (esim. kauppakeskuspäällikön, järjestyksenvalvojien ja nuorisotoimijan) kanssa keksivät ehdotuksia kauppakeskuksen yhteisiksi, kaikkia kävijöitä koskeviksi pelisäännöiksi.

Mukana olevien nuorten olisi hyvä olla sellaisia, jotka viettävät paljon aikaa kauppakeskuksessa ja joita kiinnostaa vaikuttaa yhteisiin pelisääntöihin. Tavoitteena on, että niin nuoret kuin kaikki muutkin kauppakeskuksen kävijät sekä henkilökunta sitoutuvat yhdessä noudattamaan pelisääntöjä. Nuorten kanssa yhdessä luodut pelisäännöt sitouttavat heidät noudattamiseen paremmin, kuin ylemmältä taholta annetut pelisäännöt. Pelisääntöäänestyksen kautta muutkin kauppakeskuksen kävijät ja henkilökunta pääsevät vaikuttamaan, mikä sitouttaa myös heidät noudattamaan sääntöjä. Nuorille prosessi antaa mahdollisuuden vaikuttaa kaupallisiin tiloihin ja niissä oleskeluun. Näin tuetaan nuorten osallisuutta heille tärkeissä vapaa-ajan tiloissa. Nuorten Palvelu ry ja Citycon ovat yhdessä tehneet nuorten näköiset pelisäännöt Koskikeskukseen, Isoon Omenaan ja Trioon.

Yöpyminen kauppakeskuksessa

Yöpyminen kauppakeskuksessa on Nuorten reviireillä -toiminnan ja alueen muiden toimijoiden yhteistyönä järjestämä tapahtuma nuorille. Tarkoituksena on parantaa nuorten ja kauppakeskuksen henkilökunnan välistä vuorovaikutusta ja sitä kautta vaikuttaa nuorten oloihin kauppakeskuksessa. Idea on alkujaan tullut suoraan nuorilta itseltään, sillä heiltä olemme usein kuulleet toiveen kauppakeskusten pidemmistä aukioloajoista. Miksi ei siis tarjottaisi mahdollisuutta viettää koko yötä kauppakeskuksessa?

Tapahtuma on järjestetty tiiviissä yhteistyössä Cityconin ja Securitaksen kanssa useissa eri kauppakeskuksissa: Espoon Isossa Omenassa, Lahden Triossa, Tampereen Koskikeskuksessa sekä Vantaan Myyrmannissa. Yhteistyökumppaneina mukana on ollut kuntien nuorisotoimien ja järjestöjen edustajia. Tapahtumassa kauppakeskus ”vallataan” noin klo 21–07 väliseksi ajaksi, jolloin tutustutaan kauppakeskuksen toimintaan ja tiloihin (varsinkin niihin, joihin ei yleensä ulkopuoliset pääse). Myymälät ja liikkeet menevät kiinni normaalisti, joten niiden palvelut eivät ole tapahtuman aikana käytettävissä. Tapahtumaan kuuluu lisäksi hauskoja yhdessä toteutettavia toiminnallisia ohjelmanumeroita. Majoittuminen tapahtuu kauppakeskuksen käytävillä makuupusseissa. Osallistujille tarjotaan järjestelijöiden toimesta välipala ja aamiainen. Lisäksi osallistujat vakuutetaan järjestäjien puolesta. Alle 18-vuotiaat tarvitsevat kirjallisen luvan huoltajalta.

Nuorisotapahtumat kauppakeskuksessa

Nuorten Palvelu ry:n Nuorten Reviireillä -toiminta järjestää toisinaan kauppakeskustapahtumia yhteistyössä alueen paikallisten nuorisotoimijoiden kanssa. Nuorisotapahtumien tarkoituksena on parantaa nuorten ja kauppakeskuksen henkilökunnan välistä vuorovaikutusta ja ilmapiiriä.

Kauppakeskukset ovat muodostuneet nuorten yhteisiksi hengaamispaikoiksi. Ja miksipä ei – ne ovat turvallisia ja hyviä paikkoja viettää aikaa yksin tai kavereiden kanssa. Tämä ajatus mielessä järjestämme toisinaan koko perheen nuorisotapahtumia, jossa pääpainona on tasa-arvo, kohtaaminen ja yhdessä oleminen kaupallisissa tiloissa. Jotta nämä arvot näkyvät, kootaan tapahtumaan saman katon alle nuorison hyvinvointia ajavia paikallisia toimijoita. Tapahtuman toteutuksessa otetaan huomioon myös kauppakeskuksen henkilökunta ja vuokralaiset.

Tapahtuman aikana voi antaa palautetta, mikä kauppakeskuksessa toimii ja mikä ei. Palautteet kootaan ja toimitetaan eteenpäin.

Kauppakeskustapahtumat suunnitellaan aina toteutuvaksi kohteen Nojan eli Nuorten oman järjestyksenvalvojan kanssa. Noja valvoo sekä järjestystä tapahtumassa että on mukana luomassa hyvää ja tasa-arvoista ilmapiiriä.

henkilostokoulutus

Henkilöstökoulutukset järjestyksenvalvojille, vartijoille ja liikkeiden henkilökunnalle

Nojan kouluttamisen lisäksi Nuorten Palvelu ry on kouluttanut useiden Cityconin kauppakeskusten koko järjestyksenvalvonnan nuorten kohtaamisen perusteisiin 3–4 tunnin koulutuksella, joka on Noja-koulutusta suppeampi, mutta asiat ovat hyvin samanlaisia.

Lisäksi olemme kouluttaneet useiden Cityconin kauppakeskusten vuokralaisia nuorten maailman ymmärtämiseen, yhteistyöhön keskenään ja järjestyksenvalvonnan kanssa sekä toimimaan nuorten kanssa etenkin liikkeiden haastaviksi kokemissa tilanteissa.

Nuorten Palvelu ry ja Citycon voittivat vuoden 2013 kauppakeskusteko palkinnon järjestyksenvalvonnan ja liikkeiden koulutuksesta nuorten kohtaamiseen kauppakeskus Triossa. Samana vuonna koulutukset järjestettiin myös neljässä muussa Cityconin kohteessa.

Koko järjestyksenvalvonta on koulutettu seuraavissa Cityconin kauppakeskuksessa:

  • Iso Omena
  • IsoKristiina
  • Koskikeskus
  • Myyrmanni
  • Trio
  • Columbus (syksyllä 2019)

Liikkeiden henkilökuntaa on koulutettu mm. Triossa, Koskikeskuksessa ja IsoKristiinassa ja Isossa Omenassa.

Yhteistyöverkostot

Koskikeskuksessa ja Triossa toiminnassa ovat Nuorten Palvelu ry:n pyörittämät nuorisoasioihin keskittyvät yhteistyöverkostot, jotka on koottu nimenomaan kauppakeskuksen ja niissä toimivien Nojien tarpeeseen.

Neljä kertaa vuodessa kokoontuvaan verkostoon kuuluvat kauppakeskuspäällikkö, kiinteistöpäällikkö, järjestyksenvalvonnan esimies, Noja(t), nuorisotoimi, sosiaalitoimi, poliisi, järjestöjä ja muita oleellisia toimijoita. Verkostoissa käsitellään ajankohtaisia ilmiöitä nuoriin liittyen, vaihdetaan tietoa kauppakeskuksessa aikaansa viettävistä nuorista ja mietitään yhdessä ratkaisuja mahdollisiin ongelmiin. Näin esimerkiksi Nojat ja alueen muut oleelliset toimijat on saatu tutuiksi toisilleen ja tiedonvaihtoa sekä yhteistyötä tapahtuukin myös kauppakeskuksen arjessa. Esim. Lahdessa yhteistyö nuorisotoimen kanssa on säännöllistä Nojien arjessa.

Ammattilaiset yhdessä nuorten hyväksi

Nojat ovat liittyneet kauppakeskuksen alueella toimiviin yhteistyöverkostoihin myös muissa kauppakeskuksissa. Yhteistyön tekeminen alueen muiden ammattilaisten kanssa on Noja-toiminnassa avainasemassa ja tästä hyötyvät niin nuoret kuin kauppakeskus. Nojat keskustelevat nuorten kanssa monenlaisista asioista ja usein keskusteluun on hyvä saada mukaan muita ammattilaisia, sillä Noja ei välttämättä pysty yksin auttamaan nuorta. Tiedonvaihtoa nuorten asioissa tehdään ehdottomasti nuoren yksityisyyden suojaa kunnioittaen.

nuortenpalvelu.fi

Ohjeet

Kerro omin sanoin omakohtainen kokemuksesi kiusaamiseen liittyen. Voit olla kiusattu, kiusaaja, kiusatun äiti/isä, kiusaajan äiti/isä, kiusatun kaveri, kiusaajan kaveri jne. Voit myös kertoa, millä tavoin sinun mielestäsi kiusaamista voisi vähentää.

Muista korrekti kielenkäyttö.

Älä mainitse ketään nimeltä.

Pidätämme oikeuden moderoida tekstejä ja olla julkaisematta sopimattomia sisältöjä.

Sivustomme käyttää evästeitä parhaan käyttökokemuksen takaamiseksi. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. OK / Lue lisää.